วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Nouns
เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)
  ดังที่ได้กล่าวในบทเรื่อง Nouns แล้วว่า คำนามในภาษาอังกฤษที่เกียวกับการนับมี  2 ชนิดคือ
  • นามนับได้  ( countable nouns )  สามารถเป็นเอกพจน์ ( Singular ) หรือ พหูพจน์ ( Plural ) ได้
  • นามนับไม่ได้ ( uncountable nouns )  โดยทั่วไปเป็นเอกพจน์ ( Singular ) แต่มีข้อยกเว้นสำหรับบางคำสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ ได้
  ในบทนี้จะกล่าวถึงการทำให้เป็นพหูพจน์ของทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้  ซึ่งมีหลักกว้างๆคือ
  • นามนับได้ ส่วนใหญ่ทำให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม - s ที่ท้ายคำ
  • นามนับไม่ได้โดยทั่วไป ทำเป็นพหูพจน์ไม่ได้ ( แต่มีข้อยกเว้น ซึ่งทำให้กลายเป็นคำนามที่ใช้อย่างนามนับได้ เช่น wine ปกติเป็นนามนับไม่ได้ แต่สามารถนำมาใช้แบบนับได้คือ  wines หมายถึง เหล้าองุ่นชนิดต่างๆ )
  หลักโดยทั่วไปของการทำให้เป็นพหูพจน์ มีดังนี้
  1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น
Singular
Plural
Singular
Plural
apple ( แอปเปิล )
apples
stamp ( แสตมป์ )
stamps
comb ( หวี )
combs
face (หน้า )
faces
computer ( คอมพิวเตอร์ )
computers 2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม  es เช่น
Singular
Plural
Singular
Plural
glass ( แก้ว )
glasses 
dish ( จาน )
dishes
bus ( รถประจำทาง )
buses
box ( กล่อง )
boxes
church ( โบสถ์ )
churches
quiz ( การสอบสั้นๆ )
quizes

 3. คำนามที่ลงท้ายด้วย และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น
Singular
Plural
Singular
Plural
tomato ( มันฝรั่ง )
tomatoes
echo ( เสียงก้อง )
echoes
potato ( มันฝรั่ง )
potatoes
torpedo ( ตอร์ปิโด )
torpedoes
hero ( วีรบุรุษ )
heroesข้อยกเว้น  คำนามที่ลงท้ายด้วยบางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น
Singular
Plural
Singular
Plural
auto (รถยนต์ )
autos
casino ( บ่อนการพนัน )
casinos
bamboo ( ไม้ไผ่ )
bamboos
piano ( เปียโน )
pianos
studio (ห้องสตูดิโอ )
studios
tobacco ( ยาสูบ )
tobaccos
kangaroo ( จิงโจ้ )
kangaroos
kilo ( กิโล )
kilos

ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม  s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง
Singular
Plural
Singular
Plural
cargo ( สินค้า )
cargos,cargoes
buffalo ( ควาย )
buffalos, buffaloes
mango ( มะม่วง)
mangos,mangoes
motto ( ภาษิตประจำใจ )
mottos,mottoes
mosquito ( ยุง )
mosquitos, mosquitoes
zero ( เลขศูนย์ )
zeros, zeroes

 4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es เช่น
Singular
Plural
Singular
Plural
army ( กองทัพ )
armies
lady ( สุภาพสตรี )
ladies
family ( ครอบครัว )
families
library ( ห้องสมุด )
libraries
baby ( เด็ก )
babiesถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s
Singular
Plural
Singular
Plural
toy ( ของเล่น )
boy ( เด็กชาย )
key ( กุญแจ )
day ( วัน )
toys
boys
keys
days
monkey ( ลิง )
storey ( ชั้น )
valley ( หุบเขา )
monkeys
storeys
valleys

 5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น
Singular
Plural
Singular
Plural
calf ( ลูกวัว)
calves
wolf ( หมาป่า )
wolves
thief ( ขโมย )
thieves
life ( ชีวิต )
lives
knife ( มีด )
knives
wife ( ภรรยา )
wives
half ( ครึ่ง )
halvesยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น
Singular
Plural
Singular
Plural
belief ( ความเชื่อถือ)
beliefs
dwarf ( คนแคระ )
dwarfs
brief ( สำนวนคดีความ )
briefs
grief  ( ความเศร้าโศก )
griefs
chef ( หัวหน้าพ่อครัว )
chefs
gulf ( อ่าว )
gulfs
chief ( หัวหน้า)
chiefs
reef (หินโสโครก )
reefs
cliff ( หน้าผา )
cliffs
safe ( ตุ้นิรภัย)
safes

คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ
Singular
Plural
Singular
Plural
scarf ( ผ้าพันคอ )
scarfs,scarves
roof  ( หลังคา )
roofs,rooves
staff (คณะบุคคล )
staffs,staves
wharf (ท่าเรือ )
wharfs ,wharves

 ุ6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ
Singular
Plural
Singular
Plural
goose ( ห่าน )
geese
man ( ผู้ชาย )
men
louse  ( เหา,หมัด )
lice
woman (ผู้หญิง )
women
mouse ( หนู )
mice
ox ( วัว )
oxen
foot ( เท้า )
feet
child ( เด็ก )
children
tooth ( ฟัน )
teeth 7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน
Singular &
Plural
Singular & 
Plural
Singular &
Plural
Singular &
  Plural
aircraft ( เครื่องบิน )
herring ( ปลาเฮอริง )
deer ( กวาง )
species ( ชนิด )
carp ( ปลาคาร์พ )
salmon ( ปลาซาลมอน )
bison ( วัวกระทิง )
corps ( กองร้อย )
fish ( ปลา )
mackerel ( ปลาแมคเคอเรล )
shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก )
series ( ชุด )
sheep ( แกะ )
trout ( ปลาเทร้า )
barracks ( โรงเรือนทหาร )


 8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน
economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ )
civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง )
works ( โรงงาน ผลงาน )
ethics (วิชาศีลธรรม)
mumps ( คางทูม)
news ( ข่าว )
mathematics ( คณิตศาสตร์ )
teens ( คนวัย 13 - 19  ปี )
ashes ( ขี้เถ้า )
mechanics ( กลสาสตร์ )
twenties ( คนวัย 20-29 )
measles ( หัด )
politics ( การเมือง )
thirties  ( คนวัย 30 - 39 )
tactics ( กลยุทธ )
sciences ( วิทยาศาสตร์ )
headquarters  ( สำนักงานใหญ่)
means ( วิธี )
statistics (วิชาสถิติ )
whereabouts ( ที่อยู่ )


เช่น  Mathematics is my favorite subject.
      Measles is still a fairly serious childhood disease in some countries.
 9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์   เช่น
arms ( อาวุธ )
pajamas  ( ชุดนอน )
thanks ( ความขอบคุณ )
assets (ทรัพย์สิน )
scissors ( กรรไกร )
shorts ( กางเกงขาสั้น )
auspices ( ฤกษ์ )
drawers ( ลิ้นชัก )
wages ( ค่าจ้าง )
biceps ( กล้ามเนื้อแขน )
sheers ( กรรไกรยาว )
intestines ( ลำใส้ใหญ่ )
clothes ( เสื้อผ้า )
suds ( ฟองสบู่ )
goods (  สินค้า )
contents ( สารบัญ )
spectacles ( แว่นตา )
eyeglasses ( แว่นตา )
customs ( ภาษีศุลกากร )
earnings ( รายได้ )
trousers,pants ( กางเกง )
jeans ( กางเกงจีนส์ )
binoculars ( กล้องส่องทางไกล )
sandals ( รองเท้าแตะ )
remains ( ซากที่เหลืออยู่ )
credentials ( หนังสือรับรอง )


เช่น   My trousers are too long.
       The company's earings have increased for the last five years.
 10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์
people( ประชาชน )
cattle ( ปศุสัตว์ )
youth ( คนหนุ่มสาว )
police ( ตำรวจ )
majority ( คนส่วนมาก )
swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)
poultry ( สัตว์ปีก )
minority ( คนส่วนน้อย )

clergy ( พระฝรั่ง )
offspring ( ลูก )


เช่น  They are nice people.
       The police are looking for the Olympic Park bomber.
 11. นามต่อไปนี้ เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายอย่างหนึ่ง  และเมื่อเป็นพหูพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง
Singular
Plural
advice ( คำแนะนำ )
advices ( รายงาน )
air ( อากาศ )
airs (การวางท่าหยิ่ง )
color ( สี )
colors ( ธงประจำกองทหาร ธงชาติ )
compass ( เข็มทิศ )
compasses ( วงเวียน )
content ( ความพอใจ )
contents ( สารบัญ )
copper ( ทองแดง )
coppers ( เหรียญทองแดง )
custom ( ธรรมเนียม ประเพณี )
customs ( ศุลกากร )
draught ( กระแสลม )
draughts ( หมากรุกฝรั่ง )
dump (ที่ทิ้งขยะ )
dumps ( ความหดหู่ )
effect ( ผลกระทบ )
effects ( ทรัพย์สิน )
force ( อิทธิพล )
forces ( กองทัพ )
good ( ดี )
goods ( สินค้า )
ground ( ดิน )
grounds ( เหตุผล )
iron ( เหล็ก )
irons ( โซ่ตรวน )
manner ( วิธี อาการ)
manners ( มารยาท )
minute ( นาที )
minutes ( รายงานการประชุม )
physic ( ยา )
physics ( วิชาฟิสิกส์ )
quarter ( หนึ่งในสี่ )
quarters ( ที่อยู่อาศัย )
return ( การกลับ )
returns ( ผลกำไร ผลตอบแทน )
sand ( ทราย )
sands ( หาดทราย )
spirit ( น้ำใจนักกีฬา,วิญญาณ )
spirits ( เหล้า ปีศาจ )
water ( น้ำ )
waters ( แหล่งน้ำ น่านน้ำ )
work ( งาน ผลงาน )
works ( โรงงาน )